Gy?rzámoly községben kb. 2.420 f? él, lakosságszáma Gy?r és a Duna közelségének köszönhet?en folyamatosan növekszik.

Iskolai könyvtárunk az idei tanévben költözött új helyére, jelenleg 100 m2-en m?ködik, kölcsönz?inek száma: átlag 150 f?, könyveinek száma: kb. 5.000 db. A tornacsarnok galériájában három funkcionálisan összetartozó helyiség áll rendelkezésünkre a könyvtár állományának szabadpolcokon való elhelyezésére. Az els? és a második helyiségben helyeztük el a kézikönyveket és a kölcsönözhet? állományt. A második helyiségben tanulói asztalok és székek állnak a tanulók rendelkezésére. Itt van lehet?ség egyéni és csoportmunkára. A harmadik helyiségben pedig a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0026 számú pályázatnak köszönhet?en alakítottuk ki az e-olvasótermet.

A könyvtár nyitva tartása: A könyvtáros minden nap egy órát áll a tanulók rendelkezésére. A nyitva tartás igazodik a diákok délel?tti tanrendjéhez. A szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtár els?sorban az iskolai oktatást, nevelést, tanulást szolgálja. A pedagógusok számára segédkönyvtárként m?ködik. A kézikönyveket (szótárakat, lexikonokat, szakkönyveket) gyakran tanórákon is használják. 

Jelenlegi szolgáltatásaink: A könyvtári dokumentumok helyben történ? használata, könyvek,- tartós tankönyvek kölcsönzése. Helyet biztosítunk tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozások tartására. Iskolánk pedagógusai gyakran tartják a könyvtárban a könyvtárhasználati órákat.

A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0026 számú pályázat segítségével bevezetésre került a Szikla integrált és online könyvtári rendszer, amely lehet?vé teszi a könyvek elektronikus nyilvántartását, és a könyvtári rendszer távhasználatát (könyvek keresése, hosszabbítás stb.). A beszerzésre került informatikai eszközök segítségével a tanulóink nemcsak a papír alapú könyvek segítségével b?víthetik tudásukat, hanem az interneten böngészve is. 

A könyvtár legf?bb célja

  • Személyiség aktivitásának fokozása.
  • Önálló tanulás, önálló ismeretszerzés egyénre szabott, legjobb módszereinek felismertetése.
  • Hátrányos helyzet? gyermekek hatékony felzárkóztatása.
  • Sajátos nevelési igény? gyerekek integrálása a számítógépes programok segítségével.
  • Fejleszteni és fenntartani a gyermekekben az olvasás és a tanulás szokását, örömét és a könyvtárhasználatot.
  • Segíteni a pedagógusoknak és tanulóknak a tanítási órákra való felkészülést.
  • Tantárgyi versenyekhez, tehetséggondozáshoz anyaggy?jtést, információt biztosítani.
  • Szolgálja az információk közötti eligazodást.
  • Nyomtatási lehet?ség a könyvtár olvasói számára.
  • Lehet?ség biztosítása vetített (projektoros) képes élménybeszámolóihoz.